Menu

Uzgodnienie zakresu robót naprawczych wokół terenu budowy

27 września 2015 - Brak kategorii wpisu

Po dokonaniu przeglądu terenu budowy Rada Dzielnicy Przeróbka zgłosiła następujące sprawy / uwagi:

• ul. Lenartowicza 13F – wykonanie odwodnienia chodnika; naprawa powstałych spękań wewnątrz budynku nad oknem półpiętra pod drugą kondygnacją (pierwszym piętrem),
• ul. Lenartowicza 13A – odtworzenie chodnika przy wiacie śmietnikowej,
• ul. Lenartowicza 11 – usunięcie zalegającego tłucznia,
• ul. Dickensa 3 – naprawa zniszczonego krawężnika wraz z opaską na łuku drogi,naprawa zniszczonego chodnika po przeciwnej stronie ulicy,
• okolice ul. Lenartowicza 6 i 8 – naprawa zniszczonego krawężnika na odcinku 6-7 m oraz zapadniętej kostki betonowej,
• ul. Sienna 10 – poszerzenie chodnika / przesunięcie krawężnika na odcinku do ul. Bajki – w trakcie uzgodnień z ZDiZ,
• ul. Bajki 13 – uzupełnić ubytki w nawierzchni asfaltowej,
• ul. Bajki 3 – naprawić zapadniętą kostkę betonową naprzeciwko wiaty przystankowej (na rogu ulicy);
• naprawić/ przełożyć uszkodzony i zapadnięty chodnik w obrębie przystanku autobusowego;
• naprawić uszkodzony krawężnik przy wpuście deszczowym;
• wyrównać poziom oraz obrzeża wokół zieleńca; podnieść skrzynkę hydrantową zlokalizowaną w chodniku,
• ul. Bajki 1 – odtworzenie nawierzchni z trylinki w okolicy trafostacji oraz przy włazie do studzienki kanalizacyjnej; sfazować krawężnik na wjeździe na teren posesji;
• Most Siennicki – przesunąć znaki drogowe bliżej skraju chodnika – Budimex przeanalizuje możliwość przesunięcia słupków wykonanych zgodnie z projektem;
• uprzątnąć nasyp oraz schody,
• ul. Siennicka 12 – odtworzyć zieleniec przy przychodni oraz barierkę wygrodzeniową – zostanie wykonane po uzgodnieniu z właścicielami terenu; • naprawić w zakresie niezbędnym(na szerokość 3 płytek) chodnik przy solarium,
• ul. Lenartowicza 18 – odtworzyć chodnik przy boisku.

Ustalono ( Prezydium Rady Dzielnicy Przeróbka i GIK), że zakończenie całości robót nastąpi do 30.09.2015r

Dodaj komentarz