Menu

Statut

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, poz.1318) oraz § 64 ust. 2 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119 poz. 2300 z dnia 27 września 2010r.z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Dzielnicy Przeróbka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/347/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Przeróbka.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2014 r.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka.

STATUT DZIELNICY PRZERÓBKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Użyte w Statucie Dzielnicy określenia oznaczają:

1) Gdańsk – Miasto Gdańsk,

2) Rada – Rada Dzielnicy Przeróbka,

3) Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Dzielnicy Przeróbka,

4) Przewodniczący Zarządu – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka,

5) Zarząd – Zarząd Dzielnicy Przeróbka,

6) Radny – Radny Dzielnicy Przeróbka,

7) Statut – Statut Dzielnicy Przeróbka,

8) Organy Dzielnicy – Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy,

9) Dzielnica – jednostka pomocnicza Przeróbka.

§ 2. Dzielnica Przeróbka jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska.

§ 3. 1. Mieszkańcy Dzielnicy tworzą wspólnotę osób zamieszkujących terytorium, którego granice opisane są w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.

2. Terytorium Dzielnicy zostało oznaczone graficznie w załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Do zadań Dzielnicy należy:

1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

4) organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,

6) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.

2. Zadania określone w ust. 1 realizują Organy Dzielnicy, które współpracują z mieszkańcami, organami Miasta Gdańska, radnymi Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi podmiotami działającymi na jej terenie.

§ 5. Rada Miasta Gdańska może w uzasadnionych przypadkach przekazać Dzielnicy w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych Miasta.

§ 6. Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy warunki lokalowe, obsługę finansową oraz warunki techniczne dla ich działania.

Rozdział 2.
RADNI

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie o treści: “Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo “ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: “Taki mi dopomóż Bóg” .

3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce Przewodniczącego Rady.

4. Mandat Radnego wygasa na skutek nie złożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 8. 1. Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Organów Dzielnicy.

2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach.

3. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Organów Dzielnicy,

2) zwracać się do Organów Dzielnicy o rozpatrzenie określonej sprawy.

4. Radni powinni zachowywać się godnie w sposób nie podważający zaufania wyborców do wykonywania mandatu.

§ 9. 1. Działalność w Organach Dzielnicy ma charakter społeczny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rada Miasta Gdańska może ustanowić zasady na jakich radnym będzie przysługiwała dieta.

Rozdział 3.
ORGANY DZIELNICY

§ 10. 1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.

§ 11. 1. Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 2 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.

2. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.

§ 12. 1. Wybory do Rady przeprowadza się wyłącznie na terenie Dzielnicy.

2. Okręg wyborczy obejmuje mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

4. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady określa Rada Miasta Gdańska w drodze odrębnej uchwały.

§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje radny Miasta Gdańska wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadzi radny Miasta Gdańska, który zwołał sesję.

3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych dwóch kwartałów z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, Rada Dzielnicy ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do rady Dzielnicy, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad przekazywane są radnym, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Projekt budżetu Rady na rok bieżący Zarząd przedstawia radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany.

8. Sposób zawiadamiania określa regulamin Rady.

9. Zawiadomienie o sesji, termin, miejsce i planowany porządek, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy, na co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem sesji.

10. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, przekazując porządek obrad, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.

11. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów.

12. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

13. Sesje Rady są jawne

§ 14. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją w Zarządzie.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być poddany pod głosowanie na sesji, na której został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem porządku obrad najbliższej sesji.

5. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady jest przedkładana na najbliższej sesji Rady. Rada przyjmuje rezygnację w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.

6. Nie podjęcie przez Radę uchwały o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja.

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji lub od dnia odwołania dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.

8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi radny Miasta Gdańska wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od odwołania Przewodniczącego Rady.

9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, to sesję prowadzi radny wskazany przez Przewodniczącego Rady.

§ 15. 1. Do właściwości Rady należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu,

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) uchwalanie regulaminu Rady,

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy,

5) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,

6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,

8) konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,

9) podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,

10) zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,

11) opiniowanie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,

12) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,

13) wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,

14) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,

15) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,

16) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,

17) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,

18) opiniowanie działalności miejskich placówek służby zdrowia, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,

19) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,

20) występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,

21) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,

22) występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powinna być podjęta do 15 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 16. 1. Rada w razie potrzeby może powoływać i odwoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład komisji.

2. Regulaminy i zakres działania Komisji określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.

5. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany oraz sprawozdania z działalności do końca I kwartału roku następnego.

6. Komisje pracują na posiedzeniach jawnych.

§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 18. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad, w tym:

1) zwoływanie sesji Rady,

2) przewodniczenie obradom,

3) przygotowywanie porządku obrad sesji Rady, w tym celu zasięga opinii Zarządu i przewodniczących komisji Rady,

4) koordynowanie działań komisji Rady,

5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,

6) przyjmowanie skarg mieszkańców Dzielnicy na działalność Rady i Zarządu, komisji i radnych,

7) podejmowanie innych czynności wynikających z regulaminu Rady.

2. Przewodniczący Rady może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady

§ 19. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności na sesji, osoba prowadząca sesję.

3. Uchwały i protokoły gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego Rady.

4. Zasady udostępniania uchwał określa regulamin Rady.

§ 20. 1. Z przebiegu sesji sporządza się ogólnodostępny protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego radny.

2. Protokoły z sesji przechowuje się w siedzibie Rady Dzielnicy.

§ 21. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę oraz członków zarządu.

§ 22. Przewodniczącego Zarządu, wybiera Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 23. 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością statutowego składu Rady.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu, wymaga wcześniejszego wysłuchania Przewodniczącego Zarządu.

4. Kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

6. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 30 dni od dnia odwołania.

7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu, przeprowadza się na sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do Przewodniczącego Rady.

8. Do czasu wyboru nowego Zarządu, obowiązki Zarządu pełni dotychczasowy Zarząd.

§ 24. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu, Rada przyjmuje rezygnację zwykłą większością głosów.

2. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

3. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Rada na najbliższej sesji.

4. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 3, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja, o której mowa w ust. 3.

5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 25. 1. Kandydata na Zastępcę oraz członków Zarządu zgłasza Przewodniczący Zarządu oraz określa ich funkcje.

2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu następuje na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.

3. W przypadku odwołania Zastępcy Przewodniczącego bądź Członka Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 26. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, lub członka Zarządu Rada przyjmuje rezygnację, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji.

2. Nie podjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu, w trybie § 25 ust. 2.

§ 27. 1. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu w terminie 30 dni od dnia jego odwołania lub przyjęcia rezygnacji, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

3. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do Rady , jeżeli uchwała o której mowa w ust. 1 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 28. 1. Do właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek organizacyjnych Miasta na terenie Dzielnicy,

5) współpraca z zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych,

6) współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w Dzielnicy,

7) przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska wniosków o których mowa w § 34 ust 8,

8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi na terenie Dzielnicy,

9) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego,

10) wnioskowanie o objęcie planem remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców miejskich, znajdujących się na obszarze Dzielnicy,

11) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia,

12) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Dzielnicy do korzystania.

13) ustalanie priorytetów remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców miejskich oraz wnioskowanie o ich ujęcie w planach remontowych.

2. Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 prowadzi w ogólnodostępnym zbiorze Zarząd.

§ 29. 1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów. Opinie w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej najpóźniej w dniu poprzedzajacym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.

2. Brak opinii, uzgodnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody lub wydaniem pozytywnej opinii.

3. W szczególnych przypadkach Rada i Zarząd mogą występować o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 30. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 12, 14, 16, 17, 22 Statutu właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd o podjęciu przedmiotowych działań

§ 31. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu bądź działający z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

3. Postanowienia podjęte przez Zarząd podpisuje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

§ 32. 1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi pracami Dzielnicy oraz reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.

2. Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej Dzielnicy.

3. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska zawiadamia Przewodniczącego Zarządu o sesjach Rady Miasta Gdańska oraz przekazuje projekty uchwał.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA DZIELNICY

§ 33. Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

§ 34. 1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.

2. Wielkość środków jest określana według liczby stałych mieszkańców Dzielnic w dniu 30 września roku poprzedzającego.

3. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

4. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 3 na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.

5. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy.

6. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2.

7. Zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami określa Rada.

8. Przyznanie środków następuje na pisemny wniosek Zarządu Dzielnicy.

9. Wniosek Zarządu oceniany jest na podstawie kryterium legalności, celowości i gospodarności przez powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska zespół.

10. W przypadku negatywnej oceny wniosku dokonanej przez zespół, Zarządowi przysługuje prawo wystąpienia o jego ponowne rozpatrzenie.

11. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy.

12. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.

Rozdział 5.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DZIELNICY

§ 35. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Gdańska.

2. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał Rady Dzielnicy sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.

4. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Zarząd, Prezydent Miasta Gdańska wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutków występuje do Rady Miasta Gdańska o rozwiązanie Rady Dzielnicy.

5. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 3 lub ust. 4, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 36. 1. Uchwała Rady Dzielnicy sprzeczna z prawem jest nieważna.

2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Prezydent Miasta Gdańska w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Stwierdzenie nieważności uchwały przez Prezydenta Miasta Gdańska wstrzymuje wykonanie uchwały Rady. Zarządzenie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności odwołania się do Rady Miasta Gdańska, w terminie 60 dni od daty jego otrzymania.

4. Rada Miasta Gdańska rozpatruje odwołanie w terminie 90 dni od dnia jego wniesienia.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Prezydent Miasta Gdańska nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa i wynikającym z tego faktu obowiązkiem dokonania wskazanych zmian.

Rozdział 6.
ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY DZIELNICY SPRAWOZDAŃ PRZED MIESZKAŃCAMI

§ 37. 1. Radni utrzymują więź z mieszkańcami Dzielnicy w szczególności poprzez organizowanie spotkań.

2. Radni przyjmują zgłaszane wnioski i postulaty mieszkańców w szczególności na dyżurach pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady.

§ 38. Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty informują o posiedzeniach Organów Dzielnicy, w celu umożliwienia mieszkańcom udziału w pracach tych organów.

§ 39. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Statutu Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska i uchwały Rady Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 41. 1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka.

4. Statut wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jego opublikowaniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej jednak niż z dniem 1 czerwca 2014 r.