II Targi Opieki i Zdrowia oraz Konferencja 15-17 kwietnia br

PLAKAT

PROGRAM KONFERENCJI

Program Konferencji 15.04.2016

‘’Profesjonalna Opieka nad Seniorem – trendy i możliwości dla woj. pomorskiego”

Urząd Marszałkowski Gdańsk – Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego

http://www.targiopieki.pl/konferencja/program-konferencji.html

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Ceremonia otwarcia konferencji
Hanna Zych – Cisoń, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds Polityki Społecznej
Piotr Piątosa, Prezes Comarch Healthcare
Marek Wojda, Prezes Fundacji Niezależni
10.15 Polityka Senioralna w woj. pomorskim
Tadeusz Adamejtis, Pełnomocnik Marszałka woj. pomorskiego ds Polityki Senioralnej
10.45 Niesamodzielność – wyzwanie czy porażka?
Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji na pomoc Niesamodzielnym Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów
11.15 Przerwa kawowa
11.45 Dobre praktyki w kompleksowej opiece nad pacjentem w wieku senioralnym – inspiracje dla samorządów
Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny – Pomorskie Partnerstwo na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej
12.15 Model wsparcia seniorów w Sopocie. Elementy teleopieki w realizacji usług opiekuńczych
Małgorzata Chrzanowska, Psycholog kliniczny. Dział Pomocy Seniorom i Osobom  Niepełnosprawnym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
12.45 Domowa Opieka Geriatryczna w praktyce
Roman Lis, RenRom Domowa Opieka Geriatryczna
12.55 Możliwości finansowania telemedycyny i teleopieki w ramach RPO WP 2014-2020
Maciej Laszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia ds ekonomiczno-inwestycyjnych – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
13.30 Technologie informatyczne w świadczeniu usług opiekuńczych
Andrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Konsultingu Comarch Healthcare
14.00 Teleopieka – niezależność i bezpieczeństwo seniora. Doświadczenia Fundacji Niezależni
Tamara Rekowska, Dyrektor Fundacji Niezależni
14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konferencji

Budżet Obywatelski 2017

BO_2017_plakat_A3_

 

KWOTA BUDŻETU NA PROJEKT DZIELNICY PRZERÓBKA

157 TYS. ZŁ

Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego
1. Podstawą budżetu obywatelskiego są wnioski złożone przez mieszkańców Gdańska. Wnioski zawierają propozycję inwestycji czy działań, które według gdańszczan należy zrealizować by poprawić komfort życia w dzielnicy lub całym mieście.
2. Wnioski składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Kwoty dla poszczególnych dzielnic i pula środków ogólnomiejskich można sprawdzić na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
3. W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat.
JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?
1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym naboru wniosków.
2. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.
3. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularze wniosku.
4. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek – należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt. Dla projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek.
5. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt przekaż wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub prześlij w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 jest dzień 30 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Można też przesłać wniosek pocztą – decydują data stempla pocztowego.
6. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.
JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZŁOŻYĆ?
projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku)
należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne (w przypadku inwestycji)
mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

Ważne!
Z budżetu obywatelskiego wyłączone są: projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna; a także projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.
CO DZIEJE SIĘ Z PROJEKTAMI PO ZŁOŻENIU?
Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny.
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.
GŁOSOWANIE
Głosowanie na projekty trwać będzie od 12 do 25 września 2016 r.
Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2016 r.

Szczegółowy regulamin konsultacji dostępny jest na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Gdańskie Badanie Ruchu

Rozpoczynają się Gdańskie Badania Ruchu 2016

Od 4 kwietnia do 11 czerwca odbędą się badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska.

Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan.

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:
– badań ankietowych w gospodarstwach domowych,
– badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
– badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.
– efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet
Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.
W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.

1000 ankiet w Procie Lotniczym
Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów
Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów
Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu
Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.
Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia
W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania – rower elektryczny!
Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/

Gdańsk jest przygotowany do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”

rodzina 500+_parasol (2)

18 specjalistycznych punktów składania wniosków, około 30 punktów zbierających wnioski, 50 stanowisk do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach, dziennie przyjmujących do 1800 wniosków.

Specjalny dedykowany portal www.gdansk.pl/500plus

i infolinia 800 500 113. 

 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Program rusza 1 kwietnia. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec¬ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro¬dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal¬nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ¬rym sprawują opiekę. Świadczenie nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie

Gdańszczanie będą mogli złożyć wniosek w miejscu zamieszkania od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
– Każdy, kto złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy, dostanie pieniądze z wyrównaniem – zapewnia Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. – Oczywiście można przychodzić z wnioskami już w kwietniu. W Gdańsku, oprócz głównej siedziby przy ul. 3 Maja 9, będziemy mieli 17 tymczasowych punktów specjalistycznych z obsługą merytoryczną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zachęcam, by mieszkańcy nie szli wszyscy do głównej siedziby. Chodzi o to, by nie było kolejek. Wnioski będą przyjmowane także w sobotę. Warto skorzystać z tej możliwości – dodaje Piotr Kowalczuk.

W kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Wszystkie wnioski przyjęte w roku 2016 będą obejmowały wypłatę świadczeń do września 2017 roku, a w kolejnych latach będą przyznawane na czas od października do września.

Dogodne formy składania wniosków w Gdańsku

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.
– Dodatkowym udogodnieniem dla gdańszczan będzie możliwość umawiania się telefonicznie na konkretny termin złożenia wniosku. Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe możliwości składania wniosków przez niektóre grupy mieszkańców, np. pracownicy socjalni w Centrach Pracy Socjalnej przyjmą ok. 6500 wniosków od klientów MOPR, szkoły i przedszkola od rodziców swoich uczniów, jednostki organizacyjne Miasta od swoich pracowników. Zachęcamy także duże zakłady pracy zlokalizowane na terenie Gdańska aby przyjmowały wnioski od swoich pracowników – informuje Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. I dodaje: – do dyspozycji mieszkańców będzie również infolinia 800 500 113.
Wszystkie informacje o programie „Rodzina 500 plus” dostępne będą na stronie dedykowanej: www.gdansk.pl/500plus

Główna siedziba przyjmowania wniosków

Główna siedziba przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze obsługiwana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku znajduje się w centrum miasta przy ul. 3 Maja 9. W tym miejscu znajduje się punkt informacyjny, infolinia oraz 16 stanowisk z osobami pracującymi na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00 i w soboty w godzinach 8:00-15:00. Punkt ten przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz posiada miejsce przeznaczone dla matki z dzieckiem, w którym można przewinąć i nakarmić najmłodszych. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.

17 tymczasowych punktów specjalistycznych obsługiwanych przez pracowników MOPR

1. Centrum Pracy Socjalnej 2 MOPR – Pl. Ks. Gustkowicza 13
2. Centrum Pracy Socjalnej 7 MOPR – ul. Marynarki Polskiej 134A
3. Centrum Pracy Socjalnej 8 MOPR – ul. Elbląska 66D
4. Dzienny Dom Pomocy – ul. Sternicza 2
5. Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – ul. Pegaza 15
6. Klub Osiedlowy „Piastuś” – ul. Piastowska 98A
7. Dzienny Dom Pomocy – ul. Wajdeloty 28A
8. Parafia pw. Św. Ojca Pio – ul. Przemyska 21
9. Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3
10. Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 – ul. Wilanowska 2
11. Stowarzyszenie Morena – ul. Jaśkowa Dolina 7 (wejście od ul. Pniewskiego 1)
12. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 – ul. Sienna 6
13. Szkoła Podstawowa Nr 42 – ul. Czajkowskiego 1
14. Pozytywna Szkoła Podstawowa – ul. Azaliowa 18
15. Pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej Morena – ul. Nałkowskiej 3
16. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 – ul. E. Hoene 6
17. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 – ul. Smoleńska 5/7

Powyższe punkty czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Godziny pracy dotyczą kwietnia 2016 roku. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.

Do realizacji Programu z dniem 1 marca 2016 r. zatrudniono 45 nowych pracowników oraz stażystów do pomocy

– Wdrożenie programu jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Skala zadania wynikającego z programu wymusza zrekrutowanie przez jednostki realizujące ustawę nowych pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnił 45 osób we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. Nowozatrudnieni pracownicy przechodzą cykl szkoleń i praktyk w terminie 1- 31 marca z zakresu obsługi klienta, prawa i postępowania administracyjnego, programu 500+, obsługi systemów informatycznych. Ponadto nowi pracownicy odbywają praktyki na stanowiskach pracy (pracowników socjalnych oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych). Dla pracowników obsługujących program „Rodzina 500 plus” opracowany został standard dress code i zamówiono jednolite ubiory – mówi Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Pierwszy okres wdrażania programu „Rodzina 500 plus” w liczbach

• 50 – liczba stanowisk pracy do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach
• 90 – liczba pracowników zaangażowanych do obsługi Programu
• 90 – liczba pracowników socjalnych dodatkowo przyjmujących wnioski od klientów MOPR
• 15 – średnia liczba minut prognozowana na obsługę klienta
• 1800 – dzienna szacowana liczba przyjętych wniosków

Kondolencje

6704742_origbasia3                                                       Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. BARBARY WOJTALA – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61          w Gdańsku w latach 2007-2015.

Odeszła mądra, uczciwa i szlachetna osoba.
Wspaniały pedagog, człowiek serdeczny i życzliwy.

W tej trudnej chwili składamy wyrazy współczucia i żalu dla całej RODZINY.

Prezydium Dzielnicy Przeróbka

Sławomir Sieradzki – Przewodniczący Zarządu
Alfreda Nadzikowska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Elżbieta Żmijewska – Przewodnicząca Rady
Krystyna Pilarska – Z-ca Przewodniczącej Rady

wraz z Radnymi Dzielnicy Przeróbka.

Msza Święta odprawiona zostanie
dnia 23 marca 2016 roku o godzine: 7.00
w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej, Wniebowzięcia NMP
ul. Św. Ducha 63-65, Gdańsk
Ceremonia pogrzebowa odbedzie się o godzinie 9.00
na Cmentarzu Łostowickim

Zajęcia w ramach Akademii Active Citizens

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Jak słuchać ludzi, żeby do nas mówili? – jednym słowem podstawy komunikacji, bazowe też dla innych warsztatów miękkich i podstawy komunikacji bez przemocy (NVC)
23-24 KWIETNIA 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku z Izabelą Podsiadło-Dacewicz. Zgłoszenia do 10 kwietnia

Zapowiadamy kolejne realizowane do wakacji warsztaty w cyklu Akademia Active Citizens:
Warsztaty antydyskryminacyjne (dla osób pracujących w NGO oraz edukatorów, edukatorek) 7 – 8 maja, oba dni 10.00 – 18.00, Osoba prowadząca Anna Urbańczyk
„Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu” 11-12 czerwca (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku z Ewerystem Zarembą
Więcej o majowym i czerwcowym szkoleniu i formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.ikm.gda.pl/…/szkolenia…/akademia-active-citizens/
W załączeniu informacje o nowym terminie naboru do mini konkursu grantowego Otwarty IKM. Informacji na jego temat i zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Buczek katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Projekt budżetu Zarządu Dzielnicy na rok 2016

Szanowna Mieszkanko/Szanowny Mieszkańcu Dzielnicy Przeróbka,

w związku z obowiązkiem podjęcia przez Radę Dzielnicy Przeróbka uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych na rok 2016 na działalność statutową,
Zarząd Dzielnicy przygotował projekt rozdysponowania środków w roku 2016.
Prosimy Państwa o ewentualne uwagi i sugestie do 21 marca br.
Uwagi można zgłaszać podczas dyżurów Radnych w każdy czwartek 17:00 do 18:00 lub mailowo: slawomir.sieradzki@interia.eu

Projekt budżetu na rok 2016
Łączna kwota 21. 475 zł

1. Sporządzenie projektu zagospodarowania centralnego skweru ul. Bajki i Skyte parku na ul.. Siennej – kwota 10.000 zł
2. Zakup i montaż siatek na bramki przy placu ul. Sienna 15-17 – kwota 650 zł
3. IV Dzień Flisaka połączony z Dniem Dziecka – kwota 1.800 zł
4. Wrześniowy Dzień Ziemi i ognisko integracyjne – kwota 500 zł
5. Mikołajki dla dzieci – kwota 1.500 zł
6. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców – kwota 1.000 zł
7. Rezerwa budżetowa – kwota 6.025 zł

Zarząd Dzielnicy Przeróbka
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka

Alfreda Nadzikowska
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przeróbka

Trenuj bieganie w dzielnicach

Ulotka

Od 14 marca startuje nowy, kolejny cykl treningów biegowych przygotowanych przez Miasto Gdańsk. Uzupełni ofertę programu „Aktywuj się w Gdańsku” realizowanego przez MOSiR od 2013 roku. Zgodnie z jego założeniami, zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Udział w nich będzie bezpłatny.
– Miasto Gdańsk to doskonałe miejsce na realizację różnego rodzaju aktywności fizycznych. Bieganie zaś należy do najpopularniejszych form ruchu. Dostrzegamy to, że liczba biegających gdańszczan stale rośnie. Dlatego inwestujemy w ścieżki biegowe, m.in. wokół zbiorników retencyjnych, czy też w program „Aktywuj się w Gdańsku”, którego ideą jest inspirowanie naszych mieszkańców do dbania o zdrowie i formę – zachęca Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
– Po gorąco przyjętym przez środowisko biegowe projekcie „Aktywuj się w maratonie”, który przygotowaliśmy przed 1. PZU Gdańsk Maratonem w ubiegłym roku, postanowiliśmy pójść o krok dalej i umożliwić gdańszczanom rozpoczęcie przygody z bieganiem pod okiem profesjonalistów. Bardziej zaawansowani, również znajdą dla siebie wiele cennych wskazówek – dodaje Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR.
By zapewnić jak najszerszą możliwość skorzystania z programu, MOSiR przygotował aż 6 lokalizacji, w których obywać się będą zajęcia. Szlaki treningowe przebiegają głównie w pobliżu zbiorników retencyjnych i po ścieżkach parkowych. Do każdej z nich będzie przydzielony minimum jeden trener, opiekujący się grupą i realizujący z nią program treningów. Uczestnicy otrzymają również porady związane z dietą, przeciwdziałaniu kontuzjom. Zajęcia będą trwały 90 minut.
Stogi – park wokół Pustego Stawu (wejście od ul. Nowotnej) – wtorek godzina 18.00
Zaspa – Park Reagana (wejście A) w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień – czwartek godzina 18.00
Oliwa – Trójmiejski Park Krajobrazowy (wejście od ul. Wiejskiej) w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień – czwartek godzina 18.00
Orunia – park Oruński (wejście od ul. Nowiny) – czwartek godzina 18.00
Osowa – TPK (wejście od ul. Juraty) – sobota godzina 9.00
Jasień – pętla wokół zbiornika przy stacji PKM – sobota godzina 9.00
Zakoniczyn – pętla wokół zbiornika retencyjnego (wejście od ul. Bergiela i Świętokrzyskiej) – sobota godzina 9.00

Informacje: aktywujsiewgdansku.pl