Miejsca w przedszkolach. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca

W poniedziałek, 16 maja, ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce edukacyjnej w pierwszym naborze. W gdańskich przedszkolach jest jeszcze 170 wolnych miejsc.

 

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Sa-jeszcze-miejsca-w-przedszkolach-Ruszyla-rekrutacja-uzupelniajaca,a,53823

Projekt uwarunkowań i założeń nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), stan na dzień 28.04.2016

Pomysły i sugestie dotyczące projektu „uwarunkowań i założeń” można kierować do 30 czerwca 2016 roku bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.

 

Czytaj więcej: http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?dzial=studium&artykul=projekt

Najstarsze zdjęcia Gdańska i gdańszczan

W Ratuszu Głównym otwarto wystawę “Pionierzy gdańskiej fotografii”. Na ekspozycji, czynnej do 2 października, będzie można zobaczyć m. in. pierwsze zdjęcia ulic Gdańska oraz jego dawnych mieszkańców. Bilety w cenie 6 zł ulgowy i 12 zł normalny. We wtorki wstęp bezpłatny.

Czytaj więcej na:
http://kultura.trojmiasto.pl/Zobacz-najstarsze-zdjecia-Gdanska-i-gdanszczan-n101260.html#tri

Projekt uwarunkowań i założeń Studium – Biuro Rozwoju Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do zapoznania się z projektem uwarunkowań i założeń, który udostępniony jest na stronie internetowej
oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 24 – od 28 kwietnia do 30 czerwca.

Dwie środy w BRG specjalnie dla Studium
W maju i w czerwcu w Biurze Rozwoju Gdańska przez dwa dni będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami i założeniami do Studium także podczas spotkań z projektantami przez cały dzień: w środę 18 maja oraz w środę 8 czerwca BRG zaprasza do swojej siedziby w godzinach 8.00-19.00.
Pytania i komentarze można także kierować bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.

Zaproszenie na uroczystości

 

Prezydent  Miasta Gdańska

Paw Adamowicz

 

oraz

 

Dyrektor Oddziału

Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

prof. dr hab. Mirosław Golon

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w uroczystości z okazji obchodów

  1. rocznicy zakończenia II wojny światowej

 

 

Uroczystość odbędzie się

w niedzielę, 8 maja 2016 r. o godzinie 9:00            przy pomniku „TYM, CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”, przy ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku.

 

 

Program uroczystości:

 

  • godz. 8:45 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku „TYM, CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”
  • godz. 9:00  –   odegranie   hymnu   państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej
  • wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza
  • wystąpienie Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr hab. Mirosława Golona
  • modlitwa
  • apel pamięci i salwa honorowa
  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika (prosimy o przygotowanie wizytówek)
  • odegranie Marsza I Brygady i zakończenie uroczystości

 

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa prezentująca fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego oraz formach walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu „Polska Walcząca” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

 

Organizator z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska: Referat Komunikacji Społecznej,

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UM w Gdańsku

II Targi Opieki i Zdrowia oraz Konferencja 15-17 kwietnia br

PLAKAT

PROGRAM KONFERENCJI

Program Konferencji 15.04.2016

‘’Profesjonalna Opieka nad Seniorem – trendy i możliwości dla woj. pomorskiego”

Urząd Marszałkowski Gdańsk – Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego

http://www.targiopieki.pl/konferencja/program-konferencji.html

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Ceremonia otwarcia konferencji
Hanna Zych – Cisoń, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds Polityki Społecznej
Piotr Piątosa, Prezes Comarch Healthcare
Marek Wojda, Prezes Fundacji Niezależni
10.15 Polityka Senioralna w woj. pomorskim
Tadeusz Adamejtis, Pełnomocnik Marszałka woj. pomorskiego ds Polityki Senioralnej
10.45 Niesamodzielność – wyzwanie czy porażka?
Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji na pomoc Niesamodzielnym Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów
11.15 Przerwa kawowa
11.45 Dobre praktyki w kompleksowej opiece nad pacjentem w wieku senioralnym – inspiracje dla samorządów
Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny – Pomorskie Partnerstwo na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej
12.15 Model wsparcia seniorów w Sopocie. Elementy teleopieki w realizacji usług opiekuńczych
Małgorzata Chrzanowska, Psycholog kliniczny. Dział Pomocy Seniorom i Osobom  Niepełnosprawnym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
12.45 Domowa Opieka Geriatryczna w praktyce
Roman Lis, RenRom Domowa Opieka Geriatryczna
12.55 Możliwości finansowania telemedycyny i teleopieki w ramach RPO WP 2014-2020
Maciej Laszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia ds ekonomiczno-inwestycyjnych – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
13.30 Technologie informatyczne w świadczeniu usług opiekuńczych
Andrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Konsultingu Comarch Healthcare
14.00 Teleopieka – niezależność i bezpieczeństwo seniora. Doświadczenia Fundacji Niezależni
Tamara Rekowska, Dyrektor Fundacji Niezależni
14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konferencji

Budżet Obywatelski 2017

BO_2017_plakat_A3_

 

KWOTA BUDŻETU NA PROJEKT DZIELNICY PRZERÓBKA

157 TYS. ZŁ

Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego
1. Podstawą budżetu obywatelskiego są wnioski złożone przez mieszkańców Gdańska. Wnioski zawierają propozycję inwestycji czy działań, które według gdańszczan należy zrealizować by poprawić komfort życia w dzielnicy lub całym mieście.
2. Wnioski składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Kwoty dla poszczególnych dzielnic i pula środków ogólnomiejskich można sprawdzić na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
3. W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat.
JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?
1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym naboru wniosków.
2. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.
3. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularze wniosku.
4. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek – należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt. Dla projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek.
5. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt przekaż wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub prześlij w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 jest dzień 30 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Można też przesłać wniosek pocztą – decydują data stempla pocztowego.
6. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.
JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZŁOŻYĆ?
projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku)
należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne (w przypadku inwestycji)
mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

Ważne!
Z budżetu obywatelskiego wyłączone są: projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna; a także projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.
CO DZIEJE SIĘ Z PROJEKTAMI PO ZŁOŻENIU?
Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny.
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.
GŁOSOWANIE
Głosowanie na projekty trwać będzie od 12 do 25 września 2016 r.
Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2016 r.

Szczegółowy regulamin konsultacji dostępny jest na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski