Menu

Kompetencje Rady Dzielnicy

15. 1. Do właściwości Rady należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu,

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego  działalności,

3) uchwalanie regulaminu Rady,

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy,

5) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,

6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,

8) konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,

9) podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,

10) zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,

11) opiniowanie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy, – UCHYLONY

12) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy, – UCHYLONY

13) wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,

14) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,

15) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,

16) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,

17) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,

18) opiniowanie działalności miejskich placówek służby zdrowia, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,

19) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,

20) występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,

21) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,

22) występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.