Archiwum kategorii: Bez kategorii

Uzgodnienie zakresu robót naprawczych wokół terenu budowy

Po dokonaniu przeglądu terenu budowy Rada Dzielnicy Przeróbka zgłosiła następujące sprawy / uwagi:

• ul. Lenartowicza 13F – wykonanie odwodnienia chodnika; naprawa powstałych spękań wewnątrz budynku nad oknem półpiętra pod drugą kondygnacją (pierwszym piętrem),
• ul. Lenartowicza 13A – odtworzenie chodnika przy wiacie śmietnikowej,
• ul. Lenartowicza 11 – usunięcie zalegającego tłucznia,
• ul. Dickensa 3 – naprawa zniszczonego krawężnika wraz z opaską na łuku drogi,naprawa zniszczonego chodnika po przeciwnej stronie ulicy,
• okolice ul. Lenartowicza 6 i 8 – naprawa zniszczonego krawężnika na odcinku 6-7 m oraz zapadniętej kostki betonowej,
• ul. Sienna 10 – poszerzenie chodnika / przesunięcie krawężnika na odcinku do ul. Bajki – w trakcie uzgodnień z ZDiZ,
• ul. Bajki 13 – uzupełnić ubytki w nawierzchni asfaltowej,
• ul. Bajki 3 – naprawić zapadniętą kostkę betonową naprzeciwko wiaty przystankowej (na rogu ulicy);
• naprawić/ przełożyć uszkodzony i zapadnięty chodnik w obrębie przystanku autobusowego;
• naprawić uszkodzony krawężnik przy wpuście deszczowym;
• wyrównać poziom oraz obrzeża wokół zieleńca; podnieść skrzynkę hydrantową zlokalizowaną w chodniku,
• ul. Bajki 1 – odtworzenie nawierzchni z trylinki w okolicy trafostacji oraz przy włazie do studzienki kanalizacyjnej; sfazować krawężnik na wjeździe na teren posesji;
• Most Siennicki – przesunąć znaki drogowe bliżej skraju chodnika – Budimex przeanalizuje możliwość przesunięcia słupków wykonanych zgodnie z projektem;
• uprzątnąć nasyp oraz schody,
• ul. Siennicka 12 – odtworzyć zieleniec przy przychodni oraz barierkę wygrodzeniową – zostanie wykonane po uzgodnieniu z właścicielami terenu; • naprawić w zakresie niezbędnym(na szerokość 3 płytek) chodnik przy solarium,
• ul. Lenartowicza 18 – odtworzyć chodnik przy boisku.

Ustalono ( Prezydium Rady Dzielnicy Przeróbka i GIK), że zakończenie całości robót nastąpi do 30.09.2015r

Uwagi ws. przebudowy jezdni i torowiska

Drogi Mieszkańcu/Droga Mieszkanko Dzielnicy Przeróbka,

jeśli zauważyłeś/-aś nie dociągnięcia lub usterki po remoncie Mostu Siennickiego, torowiska, jezdni oraz chodników, zgłoś tą sprawę do Radnych Dzielnicy.

Prosimy ww. sprawy kierować a adres mailowy : slawomir.sieradzki@interia.eu, zmijewska.e@wp.pl

lub osobiście w siedzibie Rady w godzinach dyżurów.

W opisie prosimy podać lokalizację i dołączyć fotografię.

Dziękujemy za cenne uwagi i spostrzeżenia.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Sławomir Sieradzki

Rusza konkurs dla aktywnych seniorów

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!
Trwa III edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: najaktywniejszy senior, najaktywniejsza seniorka, najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w Ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony http://kiwi.org.pl/event/details/2667. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2015 r
Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

http://kiwi.org.pl/event/details/2667

Punkt do głosowania w Budżecie Obywatelskim w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka

Głosowanie trwa do 27 września br. w BO 2016
Dzięki podziałowi środków na dzielnice każda z nich ma teraz realną szansę na realizację wybranych projektów.
To pieniądze przeznaczone na wydatki w dzielnicach.
Mieszkańców Dzielnicy Przeróbka zapraszamy do głosowania!!!

Głosy można oddać w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Bajki 8a.
Radni pełnią dyżury codziennie od 12:00 do 13:00 oraz 18:00 do 19:00.
ul. Bajki 8a w budynku PSM Kolejarz (I piętro) obok fryzjera.

63179

Lista projektów w dzielnicy:

http://www.terazdzielnice.pl/pl,0,0,131,Budzet_obywatelski_2016,0,0,index.php

Projekty ogólnomiejskie: oddaj głos na nr 15:-)

http://www.terazdzielnice.pl/pl,0,0,167,Budzet_Obywatelski_2016_projekty_ogolnomiejskie,0,0,index.php

Dla przypomnienia kilka najważniejszych informacji:
– uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy na dzień rozpoczęcia konsultacji (1 czerwca 2015 r.) ukończyli 16 lat, są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gdańska lub są wpisani do stałego rejestru wyborców.
– można oddać max. 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski
– mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
– głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
– glosować można przez Internet samodzielnie lub w Punkcie Konsultacyjnym, bądź innym miejscu udostępnionym dla mieszkańców (lista punktów na stronie internetowej)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski