Menu

Budżet Obywatelski 2017

9 kwietnia 2016 - Brak kategorii wpisu

BO_2017_plakat_A3_

 

KWOTA BUDŻETU NA PROJEKT DZIELNICY PRZERÓBKA

157 TYS. ZŁ

Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego
1. Podstawą budżetu obywatelskiego są wnioski złożone przez mieszkańców Gdańska. Wnioski zawierają propozycję inwestycji czy działań, które według gdańszczan należy zrealizować by poprawić komfort życia w dzielnicy lub całym mieście.
2. Wnioski składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Kwoty dla poszczególnych dzielnic i pula środków ogólnomiejskich można sprawdzić na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
3. W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat.
JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?
1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym naboru wniosków.
2. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.
3. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularze wniosku.
4. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek – należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt. Dla projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek.
5. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt przekaż wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub prześlij w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 jest dzień 30 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Można też przesłać wniosek pocztą – decydują data stempla pocztowego.
6. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.
JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZŁOŻYĆ?
projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku)
należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne (w przypadku inwestycji)
mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

Ważne!
Z budżetu obywatelskiego wyłączone są: projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna; a także projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.
CO DZIEJE SIĘ Z PROJEKTAMI PO ZŁOŻENIU?
Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny.
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.
GŁOSOWANIE
Głosowanie na projekty trwać będzie od 12 do 25 września 2016 r.
Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2016 r.

Szczegółowy regulamin konsultacji dostępny jest na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Dodaj komentarz