Wszystkie wpisy, których autorem jest Sławomir Sieradzki

Projekt „Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie”

Projekt „Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie”
Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1
00-901 Warszawa.
Zajęcia mają się odbywać od przyszłego tygodnia:
21 październik konsultacje – rozmowa, w sprawie przystąpienia do grupy: od godziny 13.00 do 18.00 – około pół godziny 1 osoba; 22, 27, 29 październik- zajęcia; 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 listopad -zajęcia.
W grudniu zajęcia również 2 razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą od godziny 17.00 do 19.30.
Konsultacje w Domu Technika NOT przy ul. Rajska 6 ; sala „H” p.II .
Na koniec zajęć zostanie wydane zaświadczenie. Zajęcia całkowicie bezpłatne, firma zwraca koszty przejazdu na zajęcia. Wolne miejsca: nawet 10 osób.

Uzgodnienie zakresu robót naprawczych wokół terenu budowy

Po dokonaniu przeglądu terenu budowy Rada Dzielnicy Przeróbka zgłosiła następujące sprawy / uwagi:

• ul. Lenartowicza 13F – wykonanie odwodnienia chodnika; naprawa powstałych spękań wewnątrz budynku nad oknem półpiętra pod drugą kondygnacją (pierwszym piętrem),
• ul. Lenartowicza 13A – odtworzenie chodnika przy wiacie śmietnikowej,
• ul. Lenartowicza 11 – usunięcie zalegającego tłucznia,
• ul. Dickensa 3 – naprawa zniszczonego krawężnika wraz z opaską na łuku drogi,naprawa zniszczonego chodnika po przeciwnej stronie ulicy,
• okolice ul. Lenartowicza 6 i 8 – naprawa zniszczonego krawężnika na odcinku 6-7 m oraz zapadniętej kostki betonowej,
• ul. Sienna 10 – poszerzenie chodnika / przesunięcie krawężnika na odcinku do ul. Bajki – w trakcie uzgodnień z ZDiZ,
• ul. Bajki 13 – uzupełnić ubytki w nawierzchni asfaltowej,
• ul. Bajki 3 – naprawić zapadniętą kostkę betonową naprzeciwko wiaty przystankowej (na rogu ulicy);
• naprawić/ przełożyć uszkodzony i zapadnięty chodnik w obrębie przystanku autobusowego;
• naprawić uszkodzony krawężnik przy wpuście deszczowym;
• wyrównać poziom oraz obrzeża wokół zieleńca; podnieść skrzynkę hydrantową zlokalizowaną w chodniku,
• ul. Bajki 1 – odtworzenie nawierzchni z trylinki w okolicy trafostacji oraz przy włazie do studzienki kanalizacyjnej; sfazować krawężnik na wjeździe na teren posesji;
• Most Siennicki – przesunąć znaki drogowe bliżej skraju chodnika – Budimex przeanalizuje możliwość przesunięcia słupków wykonanych zgodnie z projektem;
• uprzątnąć nasyp oraz schody,
• ul. Siennicka 12 – odtworzyć zieleniec przy przychodni oraz barierkę wygrodzeniową – zostanie wykonane po uzgodnieniu z właścicielami terenu; • naprawić w zakresie niezbędnym(na szerokość 3 płytek) chodnik przy solarium,
• ul. Lenartowicza 18 – odtworzyć chodnik przy boisku.

Ustalono ( Prezydium Rady Dzielnicy Przeróbka i GIK), że zakończenie całości robót nastąpi do 30.09.2015r

Uwagi ws. przebudowy jezdni i torowiska

Drogi Mieszkańcu/Droga Mieszkanko Dzielnicy Przeróbka,

jeśli zauważyłeś/-aś nie dociągnięcia lub usterki po remoncie Mostu Siennickiego, torowiska, jezdni oraz chodników, zgłoś tą sprawę do Radnych Dzielnicy.

Prosimy ww. sprawy kierować a adres mailowy : slawomir.sieradzki@interia.eu, zmijewska.e@wp.pl

lub osobiście w siedzibie Rady w godzinach dyżurów.

W opisie prosimy podać lokalizację i dołączyć fotografię.

Dziękujemy za cenne uwagi i spostrzeżenia.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Sławomir Sieradzki

Rusza konkurs dla aktywnych seniorów

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!
Trwa III edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: najaktywniejszy senior, najaktywniejsza seniorka, najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w Ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony http://kiwi.org.pl/event/details/2667. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2015 r
Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

http://kiwi.org.pl/event/details/2667