Projekt uwarunkowań i założeń Studium – Biuro Rozwoju Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do zapoznania się z projektem uwarunkowań i założeń, który udostępniony jest na stronie internetowej
oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 24 – od 28 kwietnia do 30 czerwca.

Dwie środy w BRG specjalnie dla Studium
W maju i w czerwcu w Biurze Rozwoju Gdańska przez dwa dni będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami i założeniami do Studium także podczas spotkań z projektantami przez cały dzień: w środę 18 maja oraz w środę 8 czerwca BRG zaprasza do swojej siedziby w godzinach 8.00-19.00.
Pytania i komentarze można także kierować bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.

Zaproszenie na uroczystości

 

Prezydent  Miasta Gdańska

Paw Adamowicz

 

oraz

 

Dyrektor Oddziału

Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

prof. dr hab. Mirosław Golon

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w uroczystości z okazji obchodów

  1. rocznicy zakończenia II wojny światowej

 

 

Uroczystość odbędzie się

w niedzielę, 8 maja 2016 r. o godzinie 9:00            przy pomniku „TYM, CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”, przy ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku.

 

 

Program uroczystości:

 

  • godz. 8:45 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku „TYM, CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”
  • godz. 9:00  –   odegranie   hymnu   państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej
  • wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza
  • wystąpienie Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr hab. Mirosława Golona
  • modlitwa
  • apel pamięci i salwa honorowa
  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika (prosimy o przygotowanie wizytówek)
  • odegranie Marsza I Brygady i zakończenie uroczystości

 

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa prezentująca fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego oraz formach walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu „Polska Walcząca” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

 

Organizator z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska: Referat Komunikacji Społecznej,

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UM w Gdańsku

II Targi Opieki i Zdrowia oraz Konferencja 15-17 kwietnia br

PLAKAT

PROGRAM KONFERENCJI

Program Konferencji 15.04.2016

‘’Profesjonalna Opieka nad Seniorem – trendy i możliwości dla woj. pomorskiego”

Urząd Marszałkowski Gdańsk – Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego

http://www.targiopieki.pl/konferencja/program-konferencji.html

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Ceremonia otwarcia konferencji
Hanna Zych – Cisoń, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds Polityki Społecznej
Piotr Piątosa, Prezes Comarch Healthcare
Marek Wojda, Prezes Fundacji Niezależni
10.15 Polityka Senioralna w woj. pomorskim
Tadeusz Adamejtis, Pełnomocnik Marszałka woj. pomorskiego ds Polityki Senioralnej
10.45 Niesamodzielność – wyzwanie czy porażka?
Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji na pomoc Niesamodzielnym Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów
11.15 Przerwa kawowa
11.45 Dobre praktyki w kompleksowej opiece nad pacjentem w wieku senioralnym – inspiracje dla samorządów
Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny – Pomorskie Partnerstwo na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej
12.15 Model wsparcia seniorów w Sopocie. Elementy teleopieki w realizacji usług opiekuńczych
Małgorzata Chrzanowska, Psycholog kliniczny. Dział Pomocy Seniorom i Osobom  Niepełnosprawnym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
12.45 Domowa Opieka Geriatryczna w praktyce
Roman Lis, RenRom Domowa Opieka Geriatryczna
12.55 Możliwości finansowania telemedycyny i teleopieki w ramach RPO WP 2014-2020
Maciej Laszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia ds ekonomiczno-inwestycyjnych – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
13.30 Technologie informatyczne w świadczeniu usług opiekuńczych
Andrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Konsultingu Comarch Healthcare
14.00 Teleopieka – niezależność i bezpieczeństwo seniora. Doświadczenia Fundacji Niezależni
Tamara Rekowska, Dyrektor Fundacji Niezależni
14.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konferencji

Budżet Obywatelski 2017

BO_2017_plakat_A3_

 

KWOTA BUDŻETU NA PROJEKT DZIELNICY PRZERÓBKA

157 TYS. ZŁ

Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego
1. Podstawą budżetu obywatelskiego są wnioski złożone przez mieszkańców Gdańska. Wnioski zawierają propozycję inwestycji czy działań, które według gdańszczan należy zrealizować by poprawić komfort życia w dzielnicy lub całym mieście.
2. Wnioski składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Kwoty dla poszczególnych dzielnic i pula środków ogólnomiejskich można sprawdzić na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
3. W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat.
JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?
1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym naboru wniosków.
2. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.
3. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularze wniosku.
4. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek – należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt. Dla projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek.
5. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt przekaż wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub prześlij w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 jest dzień 30 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Można też przesłać wniosek pocztą – decydują data stempla pocztowego.
6. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.
JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZŁOŻYĆ?
projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku)
należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne (w przypadku inwestycji)
mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

Ważne!
Z budżetu obywatelskiego wyłączone są: projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna; a także projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.
CO DZIEJE SIĘ Z PROJEKTAMI PO ZŁOŻENIU?
Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny.
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.
GŁOSOWANIE
Głosowanie na projekty trwać będzie od 12 do 25 września 2016 r.
Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2016 r.

Szczegółowy regulamin konsultacji dostępny jest na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Gdańskie Badanie Ruchu

Rozpoczynają się Gdańskie Badania Ruchu 2016

Od 4 kwietnia do 11 czerwca odbędą się badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska.

Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan.

A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację potoku pojazdów na skrzyżowaniach. Wynikiem prowadzonych badań będzie opracowanie nowego transportowego modelu symulacyjnego dla miasta (więcej o celach badania w dalszej części tekstu). Badaniom towarzyszył będzie konkurs, w którym do wygrania będzie rower elektryczny! Wyniki badań i laureata konkursu poznamy już we wrześniu.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Będą to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska.

Gdańskie Badania Ruchu składają się z czterech głównych zadań:
– badań ankietowych w gospodarstwach domowych,
– badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
– badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.
– efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

10000 ankiet
Ankiety zachowań komunikacyjnych to wywiady z mieszkańcami losowo wybranych gospodarstw domowych na temat sposobów realizacji codziennych podróży. Głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Gdańska, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu. Zaplanowano przeprowadzenie ponad 10000 wywiadów. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa w środy, czwartki, piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.
W celu sprawdzenia tożsamości ankietera będzie można zadzwonić na infolinię 787-058-412 czynną codziennie w godzinach 10:00 – 22:00.

1000 ankiet w Procie Lotniczym
Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku to wywiady z użytkownikami lotniska: pasażerami linii lotniczych, osobami, które odprowadzają swoich bliskich oraz pracownikami portu lotniczego. Ankieterzy będą pytać m.in. o sposób dotarcia do lotniska oraz o czas trwania podróży do miejsca docelowego.

135 punktów pomiarowych pasażerów
Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego to liczenie pasażerów w 135 punktach pomiarowych na terenie miasta. Liczenie pasażerów będzie przeprowadzane w tramwajach, autobusach, pociągach na liniach SKM i PKM oraz pociągach linii kolejowych obsługujących ruch regionalny i dalekobieżny. Pomiar będzie polegał na dokładnym zliczaniu osób znajdujących się w pojeździe. Osoby przeprowadzające pomiar będą zapisywały m.in. godzinę pomiaru, numer linii pojazdu/ tramwaju/pociągu, liczbę osób w pojeździe, kierunek ruchu. Pomiar będzie się odbywał we wtorki, środy i czwartki głównie w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego (w sumie 8 godzin pomiaru). Wyznaczono też punkty, w których pomiar przeprowadzony będzie przez całą dobę (m.in. na ul. Rakoczego, al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzkiej oraz na dworcach kolejowych: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa).

124 punkty liczenia pojazdów
Pomiary natężenia ruchu drogowego to liczenie rowerów, motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów w 19 przekrojach pomiarowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Pomiar w 124 punktach odbywać się będzie co do zasady przez 8 godzin w ciągu doby obejmujących szczyt poranny i popołudniowy. Wyznaczono również punkty, dla których pomiar będzie trwał przez 24 godziny (np. w punktach na granicy miasta: ul. Kartuska, ul. Nowatorów, ul. Kielnieńska, ul. Jelitkowska). W celu dokładnego zliczania pojazdów zostanie zastosowana metoda wideorejestracji. Nagrany obraz będzie mógł być wielokrotnie analizowany w zależności od potrzeb.

We wrześniu powstanie model ruchu
Model ruchu, który powstanie na podstawie prowadzonych badań, będzie narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalającym na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym w mieście. Model umożliwi planowanie systemów transportowych, projektowanie układów transportowych oraz zarządzanie systemami transportowymi.
Pozwoli także na analizę wpływu budowy nowej drogi lub zamknięcia istniejącej na ruch w mieście, dopasowanie tras linii transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, określić wpływ nowej zabudowy (mieszkaniowej, przemysłowej) na ruch w mieście oraz na analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Punkt informacyjny oraz infolinia
W trakcie trwania badań działał będzie punkt informacyjny, w którym będzie można poznać szczegóły dotyczące prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (5 piętro), otwarty w dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00. W godzinach 10.00-22.00 działać będzie natomiast infolinia: 787 05 84 12, pod którą można dzwonić codziennie.

Do wygrania – rower elektryczny!
Na stronie internetowej firmy VIA VISTULA (www.viavistula.pl) w zakładce GDAŃSKIE BADANIA RUCHU zostaną zamieszczone informacje dotyczące m.in. konkursu, w którym będzie możliwość wygrania roweru elektrycznego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie oraz opowiedzieć o najbardziej nietypowych sposobach przemieszczania się w codziennych podróżach (swoich lub bliskiej osoby). Szczegóły konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.brg.gda.pl. Zapytania i uwagi można także przesyłać mailem: gbr2016@viavistula.pl. Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/gbrgdansk/